دوره های آموزشی

گروه آموزشی شبکه های کامپیوتری

(CISCO certified network professional ( ccnp switching

(CISCO certified network professional ( ccnp switching

۳۰۰,۰۰۰ تومان

(CISCO certified network professional(ccnp ROUTING

(CISCO certified network professional(ccnp ROUTING

۳۰۰,۰۰۰ تومان

(CISCO certified network professional(ccnp tshoot

(CISCO certified network professional(ccnp tshoot

۳۰۰,۰۰۰ تومان

(Mikrotik certified traffic control engineer (MTCTCE

(Mikrotik certified traffic control engineer (MTCTCE

۳۵۰,۰۰۰ تومان

[Vmware vsphere:install,configure,manage [v6

[Vmware vsphere:install,configure,manage [v6

۲۴۰,۰۰۰ تومان

+ NETWORK

+ NETWORK

۱۳۵,۰۰۰ تومان

Configuring advanced windows server 2012 services

Configuring advanced windows server 2012 services

۲۴۰,۰۰۰ تومان

Installing and configuring windows server 2012

Installing and configuring windows server 2012

۲۴۰,۰۰۰ تومان

micosoft-mcsa2012

mcsa2012

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

Microsoft certifiend solutions associate configuring window 8.1

Microsoft certifiend solutions associate configuring window 8.1

۲۴۰,۰۰۰ تومان

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تکنسین تجهیزات شبکه(CISCO-CCNA)

CCNA

۳۰۰,۰۰۰ تومان
loading...

لطفا منتظر بمانید...