دوره آموزشی برنامه نویسی HTML برای طراحی صفحات WEB

  • گروه آموزشی: کامپیوتر
  • مدت: ۲ ماه
  • شهریه: ۴۴۱,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: برنامه نویسی HTML برای طراحی صفحات وب

برنامه نویس زبان HTML برای طراحی صفحات WEB کسی است که علاوه برمهارت کارور عمومیرایانه شخصی با استفاده از وب (WEB (توانایی بکارگیری برنامه های قابل استفاده در وب با شناختکاربرد نرم افزارهای کمکی, کار باساختار زبان برنامه نویسی HTML کاربامتن ,کاربا پیوندها, کاربا چندرسانه ای درصفحات وب, دسته بندی اطلاعات با استفاده از لیست ها و جداول, بکارگیریزیرصفحه ها برقرار ی ارتباط با کاربران بوسیله پرسشنامه ها و برقراری ارتباط HTML با کدهایدیگرتوانایی طراحی صفحات WEB را داشته باشد

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : کارور عمومی رایانه شخصی

توانایی بکارگیری وب (WEB (2 توانایی بکارگیری برنامه های قابل استفاده در وب3 توانایی تشخیص کاربرد نرم افزارهای کمکی4 توانایی کار با ساختار اصلی زبان برنامه نویسی HTML5 توانایی کار با متن6 توانایی کار با پیوندها (Links Hyper(7 توانایی کار با چندرسانه ای (Multimedia (در صفحات وب8 توانایی دسته بندی اطلاعات با استفاده از لیستها9 توانایی سازماندهی اطلاعات با استفاده از جداول10 توانایی بکارگیری زیرصفحه ها با استفاده از قاب ها (FRAMES (11 توانایی برقراری ارتباط با کاربران بوسیله پرسشنامه ها (FRAMES (12 توانایی برقراری ارتباط HTML با کدهای دیگر

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...