دوره آموزشی مدیر سرویس دهنده های مایکرو سافت

  • گروه آموزشی: شبکه های کامپیوتری
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: مدیر سرویس دهنده های مایکرو سافت

مدیر سرویس دهنده های مایکروسافت کسی است که توانایی انجام Windows ConfiguringWindows Server 2003 )Configuring Windows Server تنظیمات و ServerTCP/IP و Windows Server 2003 یک Rolling Out و Setting Up و) RegistryActive و ) DNSو WINS, DHCP)Infrastructureو TCP/IP و Server 2003 درManaging Windows و Creating User Accountsو Managing و DirectorySoftware و Managing Shared Foldersو و Creating و Server StorageTroubleshooting Network Print Servicesو Configuringو DeploymentWindows سرورهای برای Integration و Serverبه Connecting Microsoft Clients و(IIS, و Windows Terminal Services با Supporting Clients و MacintoshوWindows یک MonitoringوTuningو NNTP, Telnet, SMTP, POP3, FTP)Installing و Server Failures از Recovering و Preparing و Server Network Windows Server 2003 در Managing Remote Access Service را انجام میدهد.

حداقل میزان تحصیلات : فوق دیپلم کامپیوتر

مهارت های پیش نیاز  ندارد.

  • طراحی و استقرار یک زیرساخت سرور
  • طراحی و پیاده سازی سرویس های زیرساخت شبکه
  • طراحی و پیاده سازی سرویس های دسترسی شبکه
  • طراحی و پیاده سازی یک زیرساخت اکتیودیرکتوری (منطقی)
  • طراحی و پیاده سازی یک زیرساخت اکتیودیرکتوری (فیزیکی)

Windows Server 2003 کلی بررسی توانایی

Securityو Networking, Software, Servers مفاهیم بررسی توانایی

Configuring Windows Server انجام توانایی (Microsoft Management Console)

Windows Server 2003 )Configuring Windows Server انجـام توانـایی(Registry

Windows Server 2003 یک Rolling Out و Setting Up توانایی

توانایی درک و بکارگیری IP/TCP در 2003 Server

( DNSو WINS, DHCP)TCP/IP Infrastructure بررسی توانایی

توانایی کار با Directory A

Creating User Accountsو Managing توانایی

Managing Windows Server Storage انجام توانایی

Managing Shared Folders و Creating توانایی


جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...