دوره آموزشی رایانه کار حسابداری و مالی ( کار و دانش )

  • گروه آموزشی: امور مالی و بازرگانی
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۵۷۴,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: رایانه کار حسابداری و مالی ( کار و دانش )

یانیه ای شامل مهم ترین عناصر یک شغل از قبیل جایگاه یا عنوان شغل ، کارها ارتباط شغل با مشاغل دیگر در یک حوزه شغلی ، مسئولیت ها ،شرایط کاری و استاندارد عملکرد مورد نیاز شغل .

رایانه کار حسابدار مالی از مشاغل حوزه خدمات ،گروه شغلی امور مالی و بازرگانی است وشامل وظایف:ایجاد دوره مالی و دسترسی کاربران در حسابداری مکانیزه، بکارگیری کدینگ حسابداری مناسب با فعالیت شرکت، طبقهبندی حساب های تفصیلی در نرم افزار،انجام عملیات مربوط به چک های دریافتی و پرداختی، تهیه صورت مغایرتبانکی، انجام عملیات گردش کالا در انبار، انبارگردانی، انجام عملیات فروش محصولات و خدمات شرکت، تهیه انواعگزارش های انبار و فروش، انجام محاسبات حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید مانده مرخصی، بازخرید سنوات، ثبت ونگهداری دارائی ثابت و محاسبات استهلاک و فروش دارایی، انجام عملیات پایان سال مالی، تهیه گزارش های مورد نیازپایان سال مالی و تحریر دفاتر میباشد وبا مشاغل حسابداری ،حسابرسی، مدیریت وحسابداری فروش در ارتباط است

حداقل میزان تحصیلات :دیپلم حسابداری، اقتصاد ،بازرگانی، امور مالی

مهارت های پیش نیاز : ICDL درجه 2

- انجام عملیات پایان سال مالی- انتقال مانده های حساب های ریالی به سال جدید- انتقال مانده های غیرریالی به سال جدید

ثبت خرید داریی ثابت- محاسبه و ثبت استهلاک دارایی ثابت- ثبت فروش دارایی ثابت- اخذ گزارش ریز وضعیت دارایی ها 

نجام محاسبات حقوق، عیدی و بازخرید مرخصی وسنوات- تهیه خروجی مورد نیاز جهت ارائه به سازمان تامیناجتماعی- تهیه خروجی مورد نیاز جهت ارائه به وزارت دارایی- تهیه خروجی های مورد نیاز حقوق و دستمزد (فیشحقوق، لیست و دیسکت پرداخت)

تهیه گزارش های سود و زیان فروش- تهیه گزارش های مورد نیاز انبار و فروش- تهیه گزارش مالیات بر ارزش افزوده- تهیه فایل خرید و فروش فصلی

ایجاد دوره مالی و دسترسی کاربران در حسابداری مکانیزه 3B2 بکارگیری کدینگ حسابداری مناسب با فعالیت شرکت3 طبقه بندی حساب های تفصیلی در نرم افزار4 انجام عملیات مربوط به چک های دریافتی و پرداختی5 تهیه صورت مغایرت بانکی6 انجام عملیات گردش کالا در انبار7 انبارگردانی8 انجام عملیات فروش محصولات و خدمات شرکت9 تهیه انواع گزارش های انبار و فروش10 انجام محاسبات حقوق ماهانه، عیدی، بازخرید مانده مرخصی، بازخرید سنوات11 ثبت و نگهداری دارائی ثابت و محاسبات استهلاک و فروش دارایی12 انجام عملیات پایان سال مالی13 تهیه گزارش های مورد نیاز پایان سال مالی و تحریر دفاتر

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...