دوره آموزشی راه اندازی پمپ های صنعتی ( کمرچاهی،سرچاهی، شناور )

  • گروه آموزشی: تأسیسات
  • مدت: ۱ ماه
  • شهریه: ۱,۲۸۳,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: راه اندازی پمپ های صنعتی ( کمرچاهی،سرچاهی، شناور )

راه اندازی پمپ های صنعتی )کمرچاهی، سرچاهی، شناور(، شغلی در اوزه آبرسانی از رشته تأسیسات میباشد کاه ازعهده شایستگی های اتصال کابلها به تابلوی برق پمپهای صنعتی، خاموش و روشن کردن پمپهای صنعتی، نصاب جعبه دنده پمپ سرچاهی و راه اندازی پمپهای صنعتی برمیآید. این شایستگی با مشاغل متصدی، نصاب و تعمیر  پمپ های صنعتی در ارتباط می باشد.

حداقل میزان تحصیالت : دیپلم

مهارت های پیش نیاز : نصب پمپ های صنعتی )کمرچاهی، سرچاهی، شناور

متصدی پمپهای صنعتی )کمرچاهی، سرچاهی، شناور(- نصاب پمپهای صنعتی )کمرچاهی، سرچاهی، شناور(- تعمیرکار پمپهای صنعتی )کمرچاهی، سرچاهی، شناور

اتصال کابلها به تابلوی برق پمپ های صنعتی )کمرچاهی، سرچاهی، شناور(4 خاموش و روشن کردن پمپهای صنعتی )کمرچاهی، سرچاهی، شناور(6 نصب جعبه دنده پمپ سرچاهی2 راه اندازی پمپهای صنعتی )کمرچاهی، سرچاهی، شناور

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...