دوره آموزشی مانیتورنگ با wincc

  • گروه آموزشی: کنترل و ابزار دقیق
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۷۶۹,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: wincc

 

مانیتورینگ با WINCC

گروه شغلی کنترل و ابزار دقیق

شرح شایستگی:

مانیتورینگ با WINCC شایستگی است در حوزه کنترل و ابزار دقیق، کارهایی از قبیل مدیریت Tag ها، 

ایجاد اشکال در محیط گرافیک، برنامه نویسی C-Action در محیط گرافیکی، ایجاد آرشیودرمحیط Tag Loggong 

و نمایش آرشیو به صورت نمودار و ترند و جدول محیط گرافیکی، برنامه نویسی Global Script  و.... را در بردارد.

ویژگی­های کارآموز ورودی:

حداقل  میزان تحصیلات: فوق دیپلم کلیۀ گرایش های برق، ابزار دقیق و اتوماسیون صنعتی

حداقل  توانایی جسمی و ذهنی:  سلامت کامل

مهارت­های  پیش نیاز این استاندارد: PLC درجه2مانیتورینگ با WINCC شایستگی است در حوزه کنترل و ابزار دقیق، کارهایی از قبیل مدیریت Tag ها، ایجاد اشکال در محیط گرافیک، برنامه نویسی C-Action در محیط گرافیکی، ایجاد آرشیودرمحیط Tag Loggong و نمایش آرشیو به صورت نمودار و ترند و جدول محیط گرافیکی، برنامه نویسی Global Script  و.... را در بردارد.


1 - آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ و وﻇﺎﯾﻒان
2 - ﻣﻌﺮﻓﯽ ا ﻧﻮاع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﻨﮓ ﺻﻨﻌﺘﯽ
3 - آﺷﻨﺎﯾﯽ بااﻧﻮاع روش ﻫﺎی ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮرﯾﮓﻨ ) Single User ، Multi User ،
Distributed System (
4 - آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺎﺑ ﻧﺤﻮه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ WinCC و PLC S7
5 - آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺎﺑ اﻧﻮاع دراﯾﻮرﻫﺎی ارﺗﺒﺎ ﯽﻃ در ﺑﺨﺶ Tag Management
6 - اﯾﺠﺎد دراﯾﻮرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، اﻧﺠﺎم ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت دراﯾﻮرﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﮓﺗ
7 - ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﻂﯿ Graphic Designer ، اﻧﺠﺎم ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﺳﺎده، ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ﭘﺮوﺳﻪ ﻫﺎی ﺳﺎده و ﺗﺴﺖ
آﻧﺎﻬ
8 - اﺳﺘﻔﺎده از ﮓﺗ ﻫﺎی ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﻪﺑ ﺻﻮرت ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺎﺑ STEP7
9 - آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ روش ﻫﺎی داﯾﻨﺎﻣﮏﯿ ﺳﺎیز
10 - آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات زﺑنﺎ C و VBS رد WinCC و اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
11 - ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻻمر ﺎﻫ ﺗﻮﻂﺳ Alarm logging
12 - ﻣﺪﯾﺮﺖﯾ آرﺷﯿﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده زا Tag logging و ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻗﺎﺐﻟ Trend و Table
13 - ﺪﻣ ﯾ ﺮﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده زا User Administrator
14 - آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی Server/Client ) ﺳﺮرو / ﮐﻼﯾﻨﺖ ( و ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی ﻋﻤﻠﯽ نآ
15 - آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی WinCC از ﻗﺒﻞﯿ OS Project Editor ، Picture Tree
Manager و ...
16 - اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﺎﻫ و ﺗﻤﺮﯾﻨﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار


استاندار شایستگی: مانیتورینگ  با  WINCC

  •  

ردیف

عنوان توانایی

1

 توانایی برقراری ارتباط Wincc  باانواع Plc ها و مدیریت Tagها

2

توانایی کار با Tag Editor and Creation Of Single And Structured Tag

3

توانایی ایجاد اشکال در محیط گرافیک و میکس کردن انها

4

توانایی برنامه نویسی C-Action در محیط گرافیکی

5

توانایی ایجاد آرشیو در محیط Tag Logging و نمایش آرشیو به صورت نمودار و ترند و جدول محیط گرافیکی

6

توانایی کار با انواع آلارم (ALARM-LOGGING)

7

توانایی برنامه نویسی Global script و استفاده از آنها در محیط گرافیکی

8

توانایی گزارش گیری و چاپ منحنی و آلارم و....

9

توانایی مدیریت VSER مختلف و ایجاد Password

10

توانایی استفاده از Cross Reference و تنظیمات آنجهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...