گروه آموزشی جوشکاری و بازرسی جوش

بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی

بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی

۱,۷۹۶,۲۵۶ تومان

ترسیم نقشه های جوشکاری با رایانه

ترسیم نقشه های جوشکاری با ریانه

۵۴۷,۴۳۰ تومان

رسم فنی ( جوشکاری )

رسم فنی ( جوشکاری )

۵۴۷,۴۳۰ تومان