گروه آموزشی فناوری اطلاعات

کاربر ICDL (مهارت هفتگانه)

ICDL1

۷۷۷,۰۰۰ تومان

کنترل پروژه Prima Vera

کنترل پروژه primavera

۶۰۰,۰۰۰ تومان