گروه آموزشی شبکه های کامپیوتری

(CISCO certified network professional ( ccnp switching

(CISCO certified network professional ( ccnp switching

۳۵۸,۷۷۶ تومان

(CISCO certified network professional(ccnp ROUTING

(CISCO certified network professional(ccnp ROUTING

۳۵۸,۷۷۶ تومان

(CISCO certified network professional(ccnp tshoot

(CISCO certified network professional(ccnp tshoot

۳۵۸,۷۷۶ تومان

(Mikrotik certified traffic control engineer (MTCTCE

(Mikrotik certified traffic control engineer (MTCTCE

۵۷۴,۰۴۲ تومان

[Vmware vsphere:install,configure,manage [v6

[Vmware vsphere:install,configure,manage [v6

+ NETWORK

+ NETWORK

Configuring advanced windows server 2012 services

Configuring advanced windows server 2012 services

۳۵۸,۷۷۶ تومان

Installing and configuring windows server 2012

Installing and configuring windows server 2012

۳۵۸,۷۷۶ تومان

micosoft-mcsa2012

mcsa2012

Microsoft certifiend solutions associate configuring window 8.1

Microsoft certifiend solutions associate configuring window 8.1

۳۵۸,۷۷۶ تومان

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

۲,۷۲۶,۶۹۸ تومان

تکنسین تجهیزات شبکه(CISCO-CCNA)

CCNA

۳۰۰,۰۰۰ تومان