همه دوره های آموزشی

نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تأسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تأسیسات مکانیکی ساختمان

۲۰۷,۰۰۰ تومان

نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLAN

آموزش نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLAN

۳۳۰,۰۰۰ تومان

نقشه کشی تاسیسات الکتریکی صنعتی با رایانه

نقشه کشی تاسیسات الکتریکی صنعتی با رایانه

نگهداری آسانسور

نگهداری آسانسور

۴۰۰,۰۰۰ تومان

ویژال بیسیک

ویژال بیسیک

۲۱۱,۰۰۰ تومان

کار آفرینی با رویکرد kab

آموزش کارآفرینی با رویکرد kab

۵۵۰,۰۰۰ تومان

کار با درایوهای صنعتی

درایوهای صنعتی

۳۳۵,۰۰۰ تومان

کار با نرم افزار PCS7

PCS7

۱,۱۰۸,۰۰۰ تومان

کاربر امور بانکی

آموزش کاربر امور بانکی

۴۷۰,۰۰۰ تومان

کاربر بانک اطلاعاتی SQL SERVER ACCESS

کاربر بانک اطلاعاتی SQL SERVER ACCESS

۴۰۰,۰۰۰ تومان

کاربر رایانه (کارو دانش)

آموزش کاربر رایانه (کارو دانش)

۵۹۲,۰۰۰ تومان

کاربر رایانه(کارو دانش)

کاربر رایانه

۵۹۲,۰۰۰ تومان