همه دوره های آموزشی

نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تأسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تأسیسات مکانیکی ساختمان

۲۵۶,۰۰۰ تومان

نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLAN

آموزش نقشه کشی پیشرفته برق صنعتی با نرم افزار E-PLAN

۳۲۵,۰۰۰ تومان

نقشه کشی تاسیسات الکتریکی صنعتی با رایانه

نقشه کشی تاسیسات الکتریکی صنعتی با رایانه

نگهداری آسانسور

نگهداری آسانسور

۷۱۲,۰۰۰ تومان

کار آفرینی با رویکرد kab

آموزش کارآفرینی با رویکرد kab

۲۹۸,۹۸۰ تومان

کار با درایوهای صنعتی

درایوهای صنعتی

۵۱۳,۰۰۰ تومان

کار با نرم افزار PCS7

PCS7

۹۴۰,۰۰۰ تومان

کاربر ICDL (مهارت هفتگانه)

ICDL1

۷۷۷,۰۰۰ تومان

کاربر امور بانکی

آموزش کاربر امور بانکی

۱,۷۲۸,۱۰۴ تومان

کاربر بانک اطلاعاتی SQL SERVER ACCESS

کاربر بانک اطلاعاتی SQL SERVER ACCESS

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کاربر رایانه (کارو دانش)

آموزش کاربر رایانه (کارو دانش)

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کاربر گیاهان دارویی(داروسازی،نسخه پیچی گیاهی)

آموزش کاربرگیاهان دارویی (داروسازی،نسخه پیچی گیاهی)

۱,۱۶۰,۰۰۰ تومان