همه دوره های آموزشی

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

network

۵۶۰,۰۰۰ تومان

تکنسین فنی آسانسور

تکنسین فنی آسانسور

۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان

حسابدار حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

۲۳۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی

۲۱۶,۰۰۰ تومان

حسابداری با رایانه(نرم افزارهای حسابداری)

نرم افزارهای حسابداری

۲۷۱,۰۰۰ تومان

حسابداری صنعتی درجه 2

حسابداری صنعتی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

حسابداری عمومی تکمیلی

حسابداری تکمیلی

۲۲۳,۰۰۰ تومان

حسابداری مالی

آموزش حسابداری مالی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مالیاتی

آموزش حسابداری مالیاتی

۳۸۷,۰۰۰ تومان

حسابرس درجه 2

حسابرسی

۶۳۴,۰۰۰ تومان

دریل و اره کاری

دریل و اره کاری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

دفتر داری دفاتر قانونی حسابداری

آموزش دفتر داری دفاتر قانونی حسابداری

۱۷۶,۰۰۰ تومان